IFLA is pleased to announce the creation of a new Preservation and Conservation (PAC) Centre which will focus on digital preservation and digital sustainability. The new PAC Centre is based at the National Library of Poland.

Donna Scheeder and Tomasz Makowski

The Governing Board of IFLA endorsed the creation of the PAC Centre at its April 2016 meeting. The PAC Centre clearly fills gaps identified during the review of the PAC Centres and the PAC Core Activity of 2014.

The new PAC Centre will be able to support the needs of libraries concerning digital preservation and digital sustainability and will also assist in the safeguarding of digital cultural heritage. The PAC Centre will organise workshops and training on appropriate topics.

We would like to welcome Tomasz Gruszkowski as the new Director to the PAC Centre and we are happy to extend the IFLA PAC network further. We are looking forward to a fruitful collaboration with the National Library of Poland.

Nowy Ośrodek Ochrony i Konserwacji (PAC) zasobów cyfrowych 

IFLA z przyjemnością informuje o powołaniu nowego Ośrodka Ochrony i Konserwacji (PAC), który będzie w swoich działaniach skupiał się na zagadnieniach ochrony i konserwacji zasobów cyfrowych oraz ich długotrwałego przechowywania. Ośrodek został powołany w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 

 Rada Zarządzająca IFLA zatwierdziła powołanie Ośrodka w czasie posiedzenia w kwietniu 2016 r. uznając, że wypełni on luki wskazane w czasie audytu istniejących Ośrodków PAC oraz ich podstawowej działalności przeprowadzonego w 2014 roku. 

 Nowy Ośrodek Ochrony i Konserwacji będzie wspierał działania bibliotek na polu ochrony zasobów cyfrowych i długotrwałego dostępu do nich, a także pomagał w zabezpieczaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Ośrodek OiK będzie organizował warsztaty i szkolenia na tematy wchodzące w zakres swoich kompetencji. 

 Z przyjemnością odnotowujemy nominację Tomasza Gruszkowskiego na szefa nowego Ośrodka, który poszerzy istniejącą sieć Ośrodków IFLA PAC. Cieszymy się na możliwość kontynuowania i rozszerzenia owocnej współpracy z Biblioteką Narodową.